Cilj kolegija je upoznati studente s osnovama iz područja osiguranja, s posebnim naglaskom na ekonomske efekte primjene djelatnosti osiguranja u hrvatskoj poduzetničkoj praksi.

Student će znati samostalno ocijeniti osigurateljni rizik u svom poduzeću te utvrditi  potrebu za određenim vrstama osiguranja u skladu s njegovom djelatnošću. Također, bit će sposoban upravljati troškovima osiguranja u poduzeću, kroz najpovoljniji izbor osigurateljnih pokrića i načina osiguranja te primjenu mjera zaštite i sigurnosti, uz razumijevanje specifičnosti osigurateljnog poslovanja u skladu sa smjernicama EU.

Cilj predmeta je upoznati studente s osnovnim pojmovima monetarnih i javnih finacnija te temeljnim institucijama monetarnoga i fiskalnoga života u Hrvatskoj.

Student će po završetku ovoga predmeta biti sposoban definirati i razlikovati koncepte i elemente monetarnoga i financijskoga sustava te dobiti uvid u kompleksnost temeljnih makroekonomskih financijskih agregata. Također, student će steći opće i stručne kompetencije potrebne za reazumijevanje financijkog tržišta i financijskih institucija te će moći samostalno utvrditi poreznu obvezu za poduzeće temeljenu na najznačajnijim poreznim oblicima.