Kolegij Matematika na studiju Lovstva i zaštite prirode

Kolegij Proizvodnja hrane i hranidba divljači I na stručnom studiju Lovstva i zaštite prirode

Kolegij s tematski razrađenim predavanjima upoznaje studente s pojmom staništa i stanišnih tipova. Studenti dobivaju pregled postojećih klasifikacija i nacionalnu klasifikaciju staništa u Republici Hrvatskoj te stječu znanja o uzrocima ugroženosti staništa koja su grupirana u cjeline: površinske kopnene vode i močvarna staništa, neobrasle i slabo obrasle kopnene površine, travnjaci, cretovi, visoke zeleni i šikare, šumska staništa, morska obala, more i kompleksi staništa, podzemna staništa, kultivirane nešumske površine i staništa s korovnom i ruderalnom vegetacijom, izgrađena i industrijska staništa. Programom kolegija dane su i zakonski propisane mjere očuvanja i revitalizacije staništa te značaj staništa u okvirima europske legislative zaštite prirode (Natura 2000).