Potrošačko ponašanje u turizmu. Faktori koji utječu na potrošačko ponašanje. Segmentacija turističkih tržišta. Pozicioniranje turističkog proizvoda. Politika proizvoda u turizmu i ugostiteljstvu. Razvoj i planiranje proizvoda. Dimenzije strategije proizvoda. Kanali distribucije u turizmu i ugostiteljstvu. Dimenzije distribucijskih strategija. Cijene turističko – ugostiteljskog proizvoda. Promocija u turizmu i ugostiteljstvu. Osnovni oblici promocije. Marketinške informacije i istraživanje u turizmu i ugostiteljstvu. Organizacija marketinga u turizmu i ugostiteljstvu. Marketinška kontrola.

Osnovni cilj predmeta je upoznati studente s temeljnim zakonitostima ekonomije što je temeljni preduvjet za cjelovito razumijevanje ostalih predmeta studija. Ovaj predmet treba studentima dati temeljna znanja o zakonitostima ponude i potražnje te teorijama koje ih objašnjavaju.

Osnovni cilj kolegija je upoznati studente s temeljnim ciljevima i instrumentima makroekonomije. Po uspješno položenom kolegiju studenti trebaju biti u mogućnosti prepoznati zakonitosti i procese koji vladaju u gospodarskom okruženju.

Marketing kao suvremena koncepcija poslovanja. Razvoj marketinga u današnjem periodu. Poslovno odlučivanje u marketingu. Proces donošenja poslovnih odluka u marketingu. Marketinško okruženje i njegov utjecaj na marketing sustav. Planiranje marketinških aktivnosti. Analiza situacije. Prognoza budućeg razvoja tržišta. Definiranje marketinške strategije. Tržišna segmentacija i izbor ciljnog tržišta. Definiranje marketing mixa. Politika proizvoda. Politika cijena. Politika kanala distribucije. Politika promocije

Svrha kolegija je stjecanje osnovnih znanja o financijskim izvještajima poduzetnika, financijskoj analizi poslovanja, planiranju novčanih i robnih tokova u poduzeću, utvrđivanje optimalnog odnosa izvora sredstava i strukture sredstava,upoznavanje s mogućnostima financiranja poslovanja kratkoročnim, srednjoročnim i dugoročnim kreditima, financiranje razvoja vlastitim i kreditnim sredstvima, planiranje likvidnosti i analiza cash flow-a,uočavanje i rješavanje financijskih problema u poslovanju

Osnovni cilj kolegija je pripremiti studente za izradu znanstvenih i stručnih radova primjenom različitih znanstvenih metoda. Tijekom izvođenja nastave diskutirat će se o značaju znanosti i njezinim vrijednostima te će se raspravljati o ulozi pojedinih razdoblja razvoja znanosti.